Miljöaspekter

Vi har identifierat våra viktigaste miljöaspekter, d.v.s. de aktiviteter och tjänster som ingår i vårt dagliga arbete, där vi påverkar miljön mest. Det är inom dessa områden som vi anser att vi kan göra den största positiva skillnaden för vår miljö och utifrån dem har vi satt upp miljömål som vi mäter och följer upp under året.

De viktigaste miljöaspekterna är:

  • Bilresor, flygresor, transporter – påverkar utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kolväten och kväveoxider
  • Energiförbrukning i installationer – vi ser en stor möjlighet att, i våra projekt, hjälpa våra kunder att göra miljövänligare lösningar för att t.ex. minska energiförbrukningen

Vi tycker att det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog kring miljöfrågor och miljöpåverkan med våra intressenter, och i förlängningen så har vi en förväntan att de som vill jobba tillsammans med oss gör sitt yttersta för att hjälpa oss och vår omvärld att ta hänsyn till miljön.

Vid val av leverantör är leverantörens förståelse och möjliga bidrag till vårt miljöarbete samt förmåga att följa vår uppförandekod alltid avgörande faktorer för att säkerställa ett ansvarsfullt agerande av samtliga parter under hela uppdraget.